• Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | Ngày 22/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 12/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 11/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | Ngày 10/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 9/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 8/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 6/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | Ngày 5/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống COVID-19 | ngày 4/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 3/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 1/9/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | Ngày 31/8/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | 30/8/2020

 • Toàn cảnh phòng chống COVID-19 | ngày 29/8/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | 28/08/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 |ngày 27/8/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch Covid-19 | ngày 26/8/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | Ngày 25/08/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 24/8/2020

 • Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 | ngày 23/8/2020