Tại tỉnh Hưng Yên có một giống gà quý giúp người dân có đời sống khá giả, đó là gà Đông Tảo. Người nuôi ít thì một năm lãi vài chục triệu, người nuôi nhiều lãi một, hai trăm triệu. Đặc biệt những trại quy mô lớn có thể năm đạt bảy trăm triệu đồng tiền lãi mỗi năm.

VIDEO LIÊN QUAN