Hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng không đến cơ quan làm việc mà lại tiếp tục có đơn gửi Tổng Công ty xin đi học khóa dự bị Thạc sĩ tại Singapore.

VIDEO LIÊN QUAN