Sau hai lần hiệp thương, danh sách ứng viên đại biểu khối trung ương tăng tỷ lệ người ngoài Đảng, giảm đại biểu khối hành pháp, tuy nhiên tổng số lượng lại thiếu so với cơ cấu được phân bổ.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative