Thủ tướng nhấn mạnh, quan trọng nhất là việc hỗ trợ phải đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả cho người dân. Lãnh đạo địa phương phải vào cuộc sâu sát hơn nữa, tiếp tục huy động các nguồn hỗ trợ, không được để người dân thiếu đói, không để người dân quá khó khăn, hay cảm thấy cô đơn không ai chăm sóc.

VIDEO LIÊN QUAN