Theo như tờ New York Times cho biết, công cụ này hoạt động như một chức năng report (báo cáo) vậy. Khi tiến hành report xong thì người dùng đó sẽ được Facebook liên hệ hỗ trợ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Trước đây, tính năng này mới chỉ áp dụng cho một số người hỗ trợ nói tiếng Anh nhưng bây giờ đã được phổ biến trên toàn cầu rồi.

VIDEO LIÊN QUAN