Các bộ trưởng thương mại ASEAN ngày 12/11 đã ký hiệp định thương mại tự do và tăng cường đầu tư với Hong Kong (Trung Quốc), dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2019.

VIDEO LIÊN QUAN