Được giải cứu khỏi đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc năm 2011, các em nhỏ có tên lần lượt Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh đã được nhận nuôi.

VIDEO LIÊN QUAN