Từ một chương trình truyền hình với thông điệp “tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp”, Việc tử tế trở thành một làn sóng trong cộng đồng, một phong trào thi đua mạnh mẽ trong mọi thành phần xã hội. Những người nông dân nói về “việc tử tế”, những nhà khoa học nói về “việc tử tế”, và Thủ tướng chính phủ cũng nói về “việc tử tế”. Với tiêu chí tôn vinh hành động tử tế, chương trình tiếp cận mọi ngõ ngách trong cuộc sống, đến với những việc làm bé nhỏ nhất nhưng góp ích cho xã hội.

TRỌN BỘ

Google Analytics Alternative